Algemene voorwaarden - Van Woerden Wonen
Levering in heel NL
Uitstekende service
Professioneel advies
Gratis thuis proefzitten

VAN WOERDEN WONEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: Van Woerden Wonen b.v., gevestigd aan de Hoogstraat 20-24 te (3901 CG) Veenendaal; De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan; Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;

Artikel 2 - Offerte
Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte. De werkzaamheden en de te leveren producten die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken.

Artikel 3 - De overeenkomst
De aanbetaling; De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling vragen. Voor prijsverhogingen optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt: Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend. Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De consument kan als gevolg van de in dit artikel genoemde prijsverhogingen niet kosteloos ontbinden. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

Eigendomsvoorbehoud; De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.

Zekerheidsstelling; De ondernemer mag voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.

Schadevergoeding; De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

Voorrijkosten; De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen.

Artikel 4 - De levertijd
De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een vaste levertijd van 84 dagen.

Als niet binnen de in lid 1 genoemde levertijd kan worden afgeleverd, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal 42 dagen.

Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden.Bij overschrijding van de levertijd is de ondernemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

De levertijd vangt aan de dag nadat de overeenkomst is gesloten.

In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt, indien overeen is gekomen dat de afnemer een aanbetaling doet, de levertijd aanvangt de dag nadat de ondernemer de aanbetaling heeft ontvangen.

Artikel 5 - Rechten en plichten van de ondernemer
De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.

Artikel 6 - Rechten en plichten van de afnemer
De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. De kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komen voor rekening van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.

De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.

Artikel 7 - De opslag van producten
Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden aangenomen, zal de ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering opslagkosten, verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:

a. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten rekenen of;

b. de producten nog 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden. Als de te leveren producten na de situatie genoemd in a of b nog niet door de afnemer zijn afgenomen, mag de ondernemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwen. Naast annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten voor 30 dagen rekenen.

Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn.

Neemt de afnemer na verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de ondernemer, naast een annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.

Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag komt voor rekening van de afnemer, indien en voor zover de schade niet door verzekering van de ondernemer wordt gedekt.

Artikel 8 - Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
Het vervoer van de producten is niet bij de prijs inbegrepen, behalve als er schriftelijk iets anders is overeengekomen. De ondernemer draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Beschadigingen aan de producten wordt uiterlijk binnen 2 werkdagen aan de ondernemer gemeld.

Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij voor het vervoer controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.

Artikel 9 - De betaling
De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of pinbetaling), tenzij anders overeen is gekomen. De afnemer mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.

Indien de ondernemer in gedeelten levert, mag de ondernemer bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen.

Betalingstermijn factuur
Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, maar niet later dan bij de aflevering, tenzij anders afgesproken.

Niet-tijdige betaling
Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim.De ondernemer mag zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. De ondernemer mag wettelijke rente in rekening brengen. De rente wordt in rekening gebracht vanaf het intreden van het verzuim totdat alles is betaald.

Opschorten betalingsverplichting
De betalingsverplichting van de afnemer wordt niet opgeschort indien de afnemer een klacht heeft en:
a. die klacht ongegrond is of,
b. de ondernemer mededeelt dat het gebrek waarop de klacht ziet, wordt hersteld.

Indien de klacht gegrond is en de ondernemer en de afnemer overeenkomen dat het gebrek waarop de klacht ziet niet wordt hersteld, wordt alleen dat deel van de factuur ingehouden dat in verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht.

Artikel 10 – De annulering
Indien de afnemer zonder gegronde reden annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd. De schadevergoeding bedraagt 50% van de koopsom. Een annulering geschiedt schriftelijk tenzij de ondernemer mededeelt dat een mondelinge mededeling volstaat.

Artikel 11 – Extra kosten
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk mogelijk te maken komen voor rekening van de afnemer.

Artikel 12 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een aantoonbare oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een aantoonbare oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover.

Artikel 13 – Conformiteit en garantie
Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.

De ondernemer geeft 1 jaar volledige garantie op de geleverde producten, bovenop de wettelijke verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt niet voor gebreken die verband houden met niet met de bestemming corresponderend gebruik door afnemer. De ondernemer maakt dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en voorrijkosten; Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te vervangen. Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd, worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van het oorspronkelijke afleveradres.

Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.

De afnemer aanvaardt in ieder geval dat er plooivorming ontstaat. Plooivorming wil zeggen dat er plooien of rimpels in de bekleding (stof of leer) ontstaan. Dit gebeurt vooral in de eerste 3 à 4 maanden dat het meubel in gebruik wordt genomen (dit wordt ook wel de inzitperiode genoemd). Door het inzitten komt de bekleding (stof of leer) minder strak te staan met plooien tot gevolg. Het is belangrijk dat alle zitvlakken de eerste 3 tot 4 maanden evenredig gebruikt worden. Voorts aanvaardt de afnemer dat de vulling ongeveer 20% inzakt. Dat is het gevolg van overtollige lucht die uit de kussens wordt geperst. Als het meubel te strak gestoffeerd zou worden, wordt de kans op scheuren van de stiknaden vergroot. In dat geval zou, om het ene probleem te willen voorkomen, een ander worden gecreëerd. Plooivorming kun je ook wel marge noemen. De leverancier houdt deze marge er bewust in. Plooien zijn dus een eigenschap van een zitmeubel en daarom niet te voorkomen.

De afnemer aanvaardt dat meubelstoffen pillen. Pillen houdt in dat losse vezeltjes door bewegingen op de stof gaan vervilten of klitten met losse vezels van uw kleding of huisstof. Met een textieltondeuse, die in de winkel verkrijgbaar is dit eenvoudig te verhelpen. Het zijn uitsluitend de overbodige uitstekende vezeltjes die pillen. Uitgezonderd van de garantie zijn: (wegwerp) batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet.

Artikel 15 Klachten en schade
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet schriftelijk en tijdig gebeuren.

Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen 2 werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.

Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 16 - Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Disclaimer van Woerden WonenInhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze website geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzigingen naar andere websites) aanvaardt Van Woerden Wonen geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
Van Woerden Wonen respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevensuitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt.

Copyrights
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij Van Woerden Wonen. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van Van Woerden Wonen mag worden gekopieerd.